gen 14, 2013   //   per Haribala   //   General  //  No hi ha comentaris

ACTIVITATS GENER 2013 | ACTIVIDADES ENERO 2013 | ACTIVITIES JANUARY 2013

Bé doncs, hem començat amb ganes el curs… fent un taller d’estels, tot i que no vam tenir massa sort amb el vent, els hem guardat per quan vingui un tiffon, com diuen ells!
També vam estrenar un dels regals del Tió, la balança, i ja veieu que el projecte de nutrició està donant els seus fruits, un dels nens en Lalaiah d’11 anys en un any ha crescut 13 kg, ha doblat el seu pes, increïble, va venir com un secall! I ells emocionants veient com creixen d’estatura i de pes. El menjar ha sigut una de les lluites d’aquest any; que entenguessin que menjar variat (verdures, peix, pollastre, cabrit, llenties, les txapatis de farina…) no només era una mania dels europeus sinó que dona els seus resultats, molts han superat les seves anèmies severes, i esperem que adquireixin aquests hàbits i donin importància a una dieta saludable.
I finalment, vam fer un teatre d’ombres xineses, vam començar amb la versió india casolana de Pere i el Llop, NAVEEN AND THE TIGER, perque alguns dels nens tenen un costum massa freqüent a utilitzar les mentides. I l’altra conte el de les 7 cabretes i el llop per acostar-los a la cultura popular catalana. Després els nens van estar explicant les seves histories amb els personatges dels contes i tenen moltes ganes de seguir fent aquest taller amb els seus propis personatges.
La creativitat, el joc i la nutrició son tant o mes important que les matemàtiques o la física i esperem que formin part de la vida d’aquests nens en el seu futur.

_______________________________


Hemos empezado el curso con muchas ganas… haciendo un taller de cometas, aunque no tuvimos mucha suerte con el viento, los hemos guardado para cuando venga un tiffon, como dicen ellos!También hemos estrenado uno de los regalos del Tió, la balanza, y ya veis que el proyecto de nutrición está dando sus frutos, uno de los niños Lalaiah de 11 años ha crecido 13kg, ha doblado su peso, increíble, llegó como un secajo! Y ellos, emocionados viendo como crecen de estatura y de peso. La comida ha sido una de las luchas de este año; que entendieran que comer variado (verduras, pescado, pollo, cabrito, lentejas, las chapatis de harina…) no era sólo una manía de los europeos, sino que da sus resultados, muchos de ellos han superado las anemias severas, y esperamos que adquieran este hábito y darle importancia al tener una dieta saludable.
Y finalmente, hicimos un teatro de sombras chinas, empezamos con la versión india casera de Pedro y el lobo, NAVEEN AND THE TIGER, porque a algunos de los niños tienen la costumbre frecuente de decir mentiras. Y el otro cuento de las 7 cabritas y el lobo, para acercarlos a la cultura popular catalana.
Después los niños estuvieron contando historias con los mismos personajes de los cuentos, tienen muchas ganas de continuar con este taller con sus propios personajes.
La creatividad, el juego y la nutrición, son tan o más importantes que las matemáticas o la física y esperamos que formen parte de la vida de estos niños en el futuro.

_______________________________


We started the course really looking forward … kite making workshop, but did not have much luck with the wind, we have saved for when one Tiffon come, as they say!
We have also played for the first time with one of the gifts of the Tió, the balance, you see that the nutrition project is giving us good results, one of the children, Lalaiah, 11 years old, has grown 13kg, has doubled its weight, incredible, he arrived to Haribala really skinny! And they grow excited seeing as height and weight. The food has been a struggle this year, to understand that eating varied (vegetables, fish, chicken, goat, lentils, flour chapatis …) was not just a mania of Europeans, it deliver its results; many of them have passed the severe anemias, and we hope to acquire this habit and give importance to a healthy diet.
And finally, we made a Chinese shadow theater, we started with homemade Indian version of Peter and the Wolf, NAVEEN AND THE TIGER, because some of the children have frequent habit of telling lies. And the other story of the wolf and the seven little goats, to bring them to the Catalan popular culture.
After the children were telling stories with the same characters in the stories, they are longing for continue this workshop with their own characters.
Creativity, play and nutrition, are equally or more important than maths or physics and we hope that become part of the lives of these children in the future.


Un video interessant sobre aixó:

Un video interesante sobre esto:
An intresting video about it:

http://www.ted.com/talks/lang/es/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html


                                              ESTELS | COMETAS | KITES                               PES I ALTURA | PESO Y ALTURA | WEIGH & HEIGHT

                     OMBRES XINESES | SOMBRAS CHINAS | CHINESSE SHADOWScomentaris tancats

Translator